પીવીસી અષ્ટકોણ કોમ્પેક્ટ બોલ વાલ્વ દ્રાવક સોકેટ

વોટ્સએપ ઓનલાઈન ચેટ!